• Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Alpak bvba

1. BESTELLINGEN
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper onze verkoopsvoorwaarden.

2. ONTVANGST
De goederen worden door de koper nagezien bij ontvangst. Klachten zijn niet meer ontvankelijk na het aanvaarden van de goederen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen, betreffende zuiverheid of andere, van onze goederen, noch voor persoonlijk letsel of materiële schade hieromtrent.

3. BETALINGEN
Alle rekeningen zijn strikt contant te betalen netto, of volgens overeenkomst. Niet betaalde goederen blijven onze eigendom, zolang de schulden niet vereffend zijn. Alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege verhoogd met 15% interest per jaar en dit zonder verdere ingebrekestelling.

4. GESCHILLEN
Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd. De compatibiliteit van het af te vullen product met de aangekochte goederen dient door de klant getest te worden, en ontslaat de leverancier van elke verantwoordelijkheid.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, totdat deze goederen met inbegrip van eventuele kosten en/of schadevergoeding volledig zijn betaald.

6. FACTUUR
Iedere factuur, die op haar vervaldag niet volledig betaald is, wordt onherroepelijk verhoogd met een forfetaire schadevergoeding, t.b.v. vijftien procent van het totale factuurbedrag, dit met een minimum van €50 per factuur en onverminderd gerechtskosten.