• Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Alpak bvba

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt.
Gebruiker: Alpak bvba
Wederpartij: de wederpartij van de gebruiker;
Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot levering van roerende zaken en diensten door de gebruiker.
Levering: de door de wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van de gebruiker te leveren goederen en diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in de zin van artikel 1 van deze voorwaarden. Ze zijn tevens van toepassing op de offertes van de gebruiker en op alle andere aspecten van de relatie tussen de gebruiker en de wederpartij.
2. Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden de gebruiker slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en per geval zijn overeengekomen.
3. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en andere algemene voorwaarden met de toepasselijkheid waarvan gebruiker heeft ingestemd, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
4. Als op enige overeenkomst tevens andere door de gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen steeds die algemene voorwaarden prevaleren die voor het karakter van de overeenkomst het meest passend zijn.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. De offertes van de gebruiker zijn geldig gedurende de termijn die in deze offerte is vermeld en binden de gebruiker nadien op geen enkele wijze.
2. In een offerte opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, verzekerings-, vracht- en leveringskosten, tenzij anders vermeld.
3. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en zijn niet bindend voor de gebruiker. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
4. Overige aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en in de publicaties van de gebruiker voorkomende gegevens zijn voor de gebruiker op generlei wijze bindend.

Artikel 4 Totstandkoming en inhoud overeenkomsten
1. De aanvaarding van de offerte door de wederpartij brengt een overeenkomst tot stand. Een door de gebruiker verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.
2. Als tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en de levering de kostprijs voor de gebruiker wordt verhoogd, is de gebruiker gerechtigd de prijs overeenkomstig aan te passen. De gebruiker zal de wederpartij hierover onmiddellijk, doch in ieder geval voor de levering informeren. De wederpartij heeft in geval van een prijsstijging van meer dan 10% het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen tot vergoeding van schade gehouden zijn.

Artikel 5 Informatieverstrekking
De wederpartij zal aan de gebruiker alle informatie verstrekken die voor de gebruiker van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 Monsters en modellen
Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7 Levering en aanvaarding
1. Zaken worden geleverd af magazijn of af fabriek, tenzij anders is overeengekomen.
2. De gebruiker is gerechtigd orders in gedeelten uit te voeren.
3. De gebruiker garandeert enkel dat het geleverde beantwoordt aan wat de overeenkomst voorziet en waarbij de afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen binnen gebruikelijke marges kunnen afwijken. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen
wordt de gebruiker niet geacht kennis te hebben van of rekening te houden met de specifieke toepassing die de wederpartij van de gekochte zaak zal maken zodat de gebruiker daarvoor ook niet aansprakelijk kan worden gehouden.
4. De wederpartij is verplicht de goederen bij levering, dan wel bij afhaling, te keuren. Als bij levering beschadiging van goederen wordt geconstateerd ten gevolge van het transport, dient dit bij aankomst door de wederpartij aan de vervoerder te worden gemeld en op het vervoersdocument te worden aangetekend. Tevens dient de wederpartij dit ook binnen de 24 uur aan de gebruiker melden. Elk zichtbaar gebrek of zichtbare niet overeenstemming moet de wederpartij uiterlijk binnen 7 dagen aan de gebruiker melden, bij gebreke waaraan de goederen alleszins zijn aanvaard.
5. De wederpartij is verplicht elke opmerking die hij bij de door de gebruiker geleverde diensten te maken heeft binnen de 7 dagen na levering van deze dienst, bij gebreke waaraan de diensten alleszins zijn aanvaard.

Artikel 8 Waarborg
De gebruiker kan enkel worden aangesproken voor verborgen gebreken die zich binnen een termijn van 6 maanden na de levering van de goederen manifesteren. Deze gebreken dienen op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking ervan aan de gebruiker te worden gemeld met een gedetailleerde beschrijving. Klachten ontheffen de wederpartij in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Behalve in geval van opzet of bedrog is de aansprakelijkheid van de gebruiker voor de in de voorgaande artikels genoemde levering van goederen en diensten beperkt tot, naar keuze van de gebruiker, hetzij het herstel, hetzij de vervanging van de geleverde zaken of het hernemen van de geleverde diensten, dan wel de creditering van het voor de geleverde zaken gefactureerde bedrag, zonder dat de gebruiker nog tot enige vergoeding van kosten of schade kan gehouden zijn.

Artikel 10 Betaling
1. De facturen van de gebruiker zijn betaalbaar op de vervaldag en op het rekeningnummer vermeld in de factuur.
2. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en verwijlintrest verschuldigd van 8% per jaar. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 150 EUR.
3. Door de wederpartij gedane betalingen komen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De wederpartij is niet gerechtigd bij betaling een andere volgorde voor de toerekening aan te wijzen.
4. De gebruiker heeft het recht om de uitvoering van al haar verbintenissen t.a.v. de wederpartij op te schorten indien de klant haar betalingsverbintenissen niet naleeft.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker tot het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij de gebruiker zich tot levering heeft verplicht.
2. Alle risico’s van beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de wederpartij vanaf het ogenblik dat de goederen hem werden geleverd.

Artikel 12 Overdracht van rechten en verplichtingen
De wederpartij kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker rechten en plichten
voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde cederen, verpanden of onder welke titel dan ook
overdragen.

Artikel 13 Persoonsgegevens
De gebruiker verwerkt de persoonsgegevens van de wederpartij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht
1. In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Leuven bevoegd onverminderd het recht van de gebruiker om het geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de woonplaats of de zetel van de wederpartij bevoegd is.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de gebruiker en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.

Algemene inkoopvoorwaarden Alpak bvba

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt.
Gebruiker: Alpak bvba
Wederpartij: de wederpartij van gebruiker;
Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot levering van roerende zaken en diensten aan gebruiker;
Levering: de door wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van gebruiker te leveren goederen en diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in de zin van artikel 1 van deze voorwaarden. Ze zijn tevens van toepassing op de offertes van wederpartij aan gebruiker en op alle andere aspecten van de relatie tussen gebruiker en wederpartij.
2. Afwijkende voorwaarden, zoals verkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden gebruiker slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en per geval zijn overeengekomen.
3. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en andere algemene voorwaarden met de toepasselijkheid waarvan gebruiker heeft ingestemd, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
4. Als op enige overeenkomst tevens andere door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen steeds die algemene voorwaarden prevaleren die voor het karakter van de overeenkomst het meest passend zijn.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Iedere aanvraag van gebruiker om een offerte uit te brengen is voor gebruiker geheel vrijblijvend en leidt pas tot de totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen als de overeenkomst door gebruiker schriftelijk is bevestigd.
2. De offerte van wederpartij heeft een geldigheidsduur van negentig dagen, tenzij in het verzoek om offerte anders is vermeld door gebruiker, in welk geval die termijn zal gelden. Gebruiker zal in relatie tot een uit te brengen offerte geen kosten of schade vergoeden aan wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Intellectuele eigendom
Intellectuele eigendomsrechten en andere subjectieve rechten die ontstaan bij het uitbrengen van een offerte aan gebruiker en bij uitvoering van de overeenkomst, zullen bij gebruiker berusten. Zo nodig draagt wederpartij zodanige rechten bij voorbaat en om niet aan gebruiker over.

Artikel 5 Conformiteit en Kwaliteit
Wederpartij waarborgt de kwaliteit en de conformiteit van de geleverde zaken en diensten. Deze dienen geschikt te zijn voor de bestemming die gebruiker er aan wil geven en deze dienen te voldoen aan de overeenkomst en aan alle met betrekking tot deze zaken en diensten geldende publiek- en privaatrechtelijke normen.

Artikel 6 Geheimhouding
1. Partijen verplichten zich om al wat bij de aanvraag van een offerte, het uitbrengen van een offerte, het opstellen van een overeenkomst en de uitvoering daarvan aan hen ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op geen enkele wijze bekend te
maken, tenzij dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
2. Partijen zullen hun medewerkers en andere door hen ingeschakelde personen eveneens aan de in het eerste lid bedoelde geheimhouding onderwerpen.

Artikel 7 Nakoming
1. Als een van partijen toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst, zal de andere partij de tekortschietende partij in gebreke stellen voordat zij gebruik maakt van de aan haar als schuldeiser toekomende wettelijke rechten.
2. Aan wederpartij komt slechts dan een beroep op overmacht toe als zij direct en zo spoedig mogelijk gebruiker heeft geïnformeerd omtrent de feiten en omstandigheden die haar verhinderen de overeenkomst naar behoren na te komen en zij daarvan ook zo spoedig mogelijk het bewijs levert aan gebruiker.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekering
1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die de gebruiker lijdt door een wanprestatie van wederpartij, met inbegrip van volledige gevolgschade die optreedt als gebruiker de aan haar geleverde zaken of diensten gebruikt voor levering of dienstverlening aan derden en zij uit dien hoofde op haar beurt
tegenover die derden aansprakelijk is.
2. Wederpartij zal zich adequaat verzekeren tegen de risico’s van aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
3. Wederpartij zal gebruiker vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden wanneer deze schade hebben geleden ingevolge een schadeveroorzakend gebruik van de goederen of diensten van wederpartij.

Artikel 9 Prijzen, meer- en minderwerk
1. Wederpartij zal de overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn offerte genoemde prijzen.
2. Van door gebruiker te vergoeden meerwerk is slechts sprake als gebruiker schriftelijk met de uitvoering van meerwerk en de daarvoor gevraagde kostprijs heeft ingestemd, met dien verstande dat verrekening van meerwerk zal geschieden tegen ten hoogste de tarieven zoals opgenomen in de offerte. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de offerte zijn opgenomen en daaruit niet af te leiden zijn, zal de verrekening van meerwerk en minderwerk geschieden tegen marktconforme tarieven.

Artikel 10 Facturering en betaling
1. Wederpartij zal op haar facturen steeds, naast de minimaal wettelijke vereiste vermeldingen, het IBAN en de tenaamstelling van de bankrekening waarop betaling dient te geschieden en het factuurbedrag zonder en vermeerderd met omzetbelasting opnemen.
2. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de factuur. Gebruiker zal steeds bevoegd zijn de betaling van het factuurbedrag op te schorten als de zaken of diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst, naar gelang van de tekortkoming.

Artikel 11 Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Wederpartij kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde cederen, verpanden of onder welke titel dan ook overdragen.
2. Gebruiker is bevoegd uit de overeenkomst tussen partijen voor haar voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een met haar verbonden groepsmaatschappij. Voor zover vereist verleent wederpartij hiervoor bij voorbaat haar toestemming door het aangaan van de overeenkomst met gebruiker.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van verplichtingen jegens wederpartij op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
— wederpartij verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen niet of niet volledig nakomt, na in verzuim te zijn conform artikel 7.
— omstandigheden die gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen zijn goede grond geven te vrezen dat wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
— aan wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of wanneer zich op een andere manier omstandigheden voordoen van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
4. Als gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij zullen worden voorgelegd aan rechter die bevoegd volgens de maatschappelijke zetel van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Belgisch recht van toepassing.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten